badges

 

Artikel 1: Definities

 1. De organisatie : Stichting Hollands Talent
  Langewijk 29
  7701 AA Dedemsvaart
 2. De bezoeker : iedere persoon die op enige wijze, direct of indirect een overeenkomst met
  de organisatie sluit. Die overeenkomst dient voor het bijwonen van het door
  de organisatie georganiseerde evenement. Dit geldt voor ieder natuurlijk
  persoon, die zich op het terrein bevindt.
 3. Evenement : een door de organisatie georganiseerd contest, feest, evenement, (muziek)-
  uitvoering en/ of andere manifestatie etc. in de ruimste zin des woords.
 4. Terrein : de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.. Daarbij horende de openbare weg waartoe de organisatie gerechtigd is deze te gebruiken.


Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de organisatie direct of indirect partij is, daarbij behorende te leveren diensten door de organisatie.Door betreding van het terrein verklaart de bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord te gaan
  met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 2. Alle door de organisatie of wel derden gedane aanbiedingen, (line-up) aankondigingen,
  mededelingen, prijslijsten of andere verschafte informatie zijn vrijblijvend. De organisatie
  aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, die door de organisatie of derden
  aan de bezoeker geïnformeerde informatie of aankondigingen.
 3. Afwijkingen aan deze overeenkomst zijn alleen van toepassing indien de organisatie dit
  schriftelijk heeft verklaard.
 4. Deze voorwaarden worden alleen door de organisatie verworpen indien nodig.
 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3: Toegang, verblijf en veiligheid

 1. Indien voor het evenement georganiseerd door de organisatie een minimumleeftijd wordt gehanteerd, dient de bezoeker indien hij het terrein betreedt ook de gehanteerde
  minimumleeftijd te hebben.
 2. In verband met de veiligheid of controle is de organisatie gerechtigd om bezoekers voorafgaand of tijdens de duur van het evenement te fouilleren, handbagage te controleren of te vragen naar de legitimatie.
 3. De bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.
 4. De bezoeker is voorts verplicht om op verzoek aan een eventuele controle mee te werken en zijn of haar legitimatie te tonen, zodat de organisatie aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van de evenementen kan voldoen. Waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 16 jaar.
 5. Indien er mocht voorkomen dat er op het terrein toch door STIVA wordt geconstateerd dat er
  door een bezoeker jonger dan 16 jaar alcohol wordt gedronken, zal de organisatie deze
  boete verhalen op de overtreder.
 6. Gedurende het verblijf van de bezoeker op het terrein dient hij of zij zich te gedragen naar
  openbare orde, goede zeden en fatsoen. Vervolgens is de bezoeker zich ook verplicht om
  zich te houden aan de huisregels van de organisatie die betrekking hebben op het
  desbetreffende evenement. De bezoeker is daardoor ook verplicht om de gegeven
  aanwijzingen of instructie op te volgen van de functionarissen van de organisatie.
 7. De organisatie is gerechtigd om bezoekers te weigeren, zonder enige redenen daartoe te
  hebben of van terrein te verwijderen indien een bezoeker zicht niet houdt aan de in
  bovenstaand genoemde afspraken of als de organisatie die om andere redenen het
  noodzakelijk vindt tot deze actie over te gaan zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen eventuele servicekosten) aan de organisatie, al dan niet via een (voor)verkoopadres of een officieel internet verkooppunt, heeft voldaan. Na verwijdering van het terrein heeft de bezoeker geen toegang meer tot het terrein.
 8. Tenzij anders aangegeven, is het verboden foto, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.
 9. Het is de bezoekers niet toegestaan om (huis) dieren, (hard) drugs, (alcoholhoudende)
  dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen,
  vuurwerk, (vuur) wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen, dan wel bij zich
  te dragen op het terrein op straffe van inbeslagname zonder teruggave.
 10. Het is de bezoeker niet toegestaan op het terrein goederen van welke aard dan ook te koop
  of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan te bieden. Indien hij of zij hiervoor
  afgaande schriftelijk toestemming heeft gekregen van de organisatie.
 11. Bezoekers die een van bovenstaande punten overtreedt, medewerking weigert kan toegang
  tot het evenement worden geweigerd of kan door de organisatie van het evenement worden
  verwijderd. Alle geleden schade die de organisatie door de bezoeker heeft geleden zal
  worden verhaald op de bezoeker.


Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Het betreden van het terrein en het bijwonen van het evenement is op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is slechts is aansprakelijk voor directe schade die de bezoeker lijdt, en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de organisatie toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de organisatie is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.

  Niet voor vergoeding komt in aanmerking:
   
  • schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder door de organisatie ingeschakelde derden zoals; leveranciers, huurders/pachters van delen van het terrein en de door derden ingeschakelde personen.
  • schade ten gevolge van het niet opvolgen van de instructies die door de organisatie ingeschakelde functionarissen wordt gegeven en van het niet naleven van algemene normen
   van openbare orde, veiligheid en fatsoen.
  • schade ontstaan door het bijwonen van het evenement aan bijvoorbeeld gehoor en /
   of gezichtsvermogen.
  • schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de bezoeker
   toebehorende en naar het terrein meegebrachte goederen.
  • schade ten gevolge van onvoorziene wijzigingen in de aanvangs - en slottijden
   van het evenement.
  • schade ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.
  • schade op enige wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het evenement.
  • schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect
   gevolg van omstandigheden op enig roerend of onroerend goed, waarvan de organisatie houder, pachter, huurder of wel eigenaar is.
  • gevolgschade en indirecte schade aan de zijde van bezoeker.
  • immateriële schade
  • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van de
   organisatie.
 2. De organisatie is nooit aansprakelijk indien de voor de bezoeker geleden schade ontstaan is ten gevolge van overmacht aan de zijde van de organisatie.
 3. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van de organisatie en of door de organisatie ingeschakelde derden.


Artikel 5: Registratie

 1. De organisatie is gerechtigd om (delen van) het evenement en de bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te publiceren en derden toestemming te geven tot
  openbaarmaking en verveelvoudiging. Hieronder wordt ook verstaan de (camera) registratie
  in kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein.
 2. Door betreding van het terrein geeft de bezoeker onvoorwaardelijk akkoord met de
  openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret.


Artikel 6: Rechten van Intellectueel eigendom

 1. Het is de bezoeker niet toegestaan beelden of geluidsopnamen te maken van (delen van) het evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen beeld en of geluidsdragers zullen worden vernietigd. Het is de bezoeker niet toegestaan om de beelden openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 2. De bezoeker is niet gerechtigd (delen van) de line-up, posters, flyers en of ander
  promotiemateriaal wat gepubliceerd is te verveelvoudigen of op andere wijze de rechten
  van Intellectueel eigendom te beschadigen.
 3. De bezoeker is bij overtreding van dit recht een vatbare boete van € 10.000,00 (tienduizend euro)
  verschuldigd, onverminderd het overige aan de organisatie toekomende recht op schadevergoeding krachtens de wet.


Artikel 7: Overmacht

 1. De organisatie zal zich er voor inspannen om het evenement te laten plaats vinden op de opgegeven locatie, datum en tijdstip.
 2. Door overmacht is de organisatie gerechtigd is het evenement te verschuiven naar een andere datum, locatie, tijdstip of het evenement te annuleren. Zonder aansprakelijk te zijn voor de door de bezoeker geleden of te lijden schade.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: alle omstandigheden (in de ruimste zin des woords) waardoor de organisatie genoodzaakt is om het evenement af te lassen. Hier wordt onder andere verstaan; oorlogsgeweld, rellen, terreur, optreden van politie en of brandweer, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.
 4. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de organisatie wordt geannuleerd, zal de organisatie uitsluitend verplicht zijn aan de bezoeker de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de bezoeker voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de bezoeker aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
 5. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de organisatie wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de bezoeker voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum, kan de bezoeker geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de bezoeker op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de bezoeker geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.


Artikel 8: Reclame / klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker dienen de directie van de organisatie binnen veertien dagen na uitvoering van de
  overeenkomst schriftelijk toe te zenden. Klachten die na dit termijn ingediend worden,
  worden door de organisatie niet in behandeling genomen.
 2. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de organisatie gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.


Artikel 9: Slot bepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de bezoeker en de organisatie bestaat is het Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle. De organisatie is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.
 3. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig
  worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen gelden.